Dlužník, spoludlužník a ručitel při půjčce

Dlužník při půjčce

Dlužník je osoba, která se smluvně zaváže vrátit půjčené peníze spolu s úroky ve stanoveném čase a ve stanovených splátkách věřiteli. Vztah dlužníka a věřitele upravuje závazkové právo. Závazkovým právním vztahem je vztah, při kterém věřiteli vzniká právo na plnění (pohledávka) od dlužníka a dlužníkovi vzniká povinnost plnit závazek.

Někdy se lze setkat i s označením „hlavní dlužník“. Hlavním dlužníkem je ten, kdo o úvěr žádá, vedlejším dlužníkem je spoludlužník nebo ručitel. Jestliže si hlavní dlužník neplní svoje povinnosti (nesplácí půjčku), věřitel je oprávněn požadovat plnění od spoludlužníků nebo od ručitele.

Spoludlužník při půjčce

Spoludlužník je osoba, která má vůči věřiteli (bance, nebankovní společnosti apod.) stejné povinnosti i práva jako dlužník. Pokud dlužník z nějakého důvodu přestane poskytnutou půjčku splácet, věřitel se v první řadě obrátí na spoludlužníka a vyzve ho, aby ve splácení půjčky pokračoval. Jestliže je na půjčce spoludlužníků více, věřitel si sám určí, v jakém pořadí je vyzve. Je třeba si uvědomit, že každý spoludlužník má povinnost zaplatit dluh a za dluh ručí celým svým majetkem. Manžel nebo manželka žadatele o půjčku se u některých typů půjček (například hypoték), pokud zároveň žijí v bezpodílovém spoluvlastnictví, automaticky stává spoludlužníkem na půjčce.

Věřitel vnímá každého ze spoludlužníků stejně a je mu v podstatě jedno, kdo mu vzniklý dluh za dlužníka zaplatí, protože od každého ze spoludlužníků může tuto povinnost vyžadovat. Spoludlužníci se však mohou mezi sebou dohodnout, jak se o vzniklý dluh podělí, a určit si, jakou výšku dluhu bude každý z nich snášet (dohodnout se můžou i na tom, že někteří ze spoludlužníků nemusí zaplatit nic). Vůči věřiteli tato dohoda sice nic neznamená. Pokud by se však stalo, že některý spoludlužník uhradí věřiteli více, než bylo mezi spoludlužníky dohodnuto, může se následně domáhat plnění od ostatních spoludlužníků.

Být spoludlužníkem tedy znamená být někomu něco dlužen dotud, dokud nebude dluh úplně splacen, a to bez ohledu na to, zda dlužník dluh splácí nebo ne. Problém Vám to může způsobit například tehdy, když si budete chtít vyřídit půjčku Vy a nedostanete ji kvůli tomu, že už dlužíte (jste spoludlužníkem) někde jinde. Z pohledu věřitele je tento postup logický, protože si nemůže být jistý, zda půjčku, na které jste spoludlužníkem, splácí dlužník nebo Vy. Proto se na ni dívá tak, jako kdybyste ji splácel Vy. Některé finanční společnosti umožňují změnu spoludlužníka na půjčce, pokud si dlužník najde jiného vhodného spoludlužníka.

Ručitel při půjčce

Ručitel je osoba, která se zavazuje splatit věřiteli dluh, pokud tak neučiní dlužník. Ručení může vzniknout jen písemnou smlouvou uzavřenou mezi věřitelem a ručitelem.

Podle Obchodního zákoníku se ručitelem stává ten, kdo věřiteli písemně prohlásí, že ho uspokojí, jestliže dlužník vůči němu nesplní určitý závazek. Ručením lze zajistit i závazek, který vznikne v budoucnosti, nebo jehož vznik závisí na splnění podmínky. Jestliže se za tentýž závazek zaručí více ručitelů, ručí každý z nich za celý závazek. Ručitel má vůči ostatním ručitelům stejná práva jako spoludlužník. Věřitel je oprávněn domáhat se plnění závazku od ručitele jen v případě, že dlužník nesplnil svůj splatný závazek v přiměřené lhůtě poté, co ho k tomu věřitel písemně vyzval. Tato výzva není potřebná, pokud ji věřitel nemůže provést, nebo když je nepochybné, že dlužník svůj závazek nesplní, zejména při vyhlášení konkurzu. Ručitel, který splní závazek, za který ručí, nabývá vůči dlužníkovi práva věřitele.

Při žádosti o půjčku klade věřitel minimálně stejné požadavky na ručitele jako na dlužníka. Ručitelem může být jen osoba, která prokáže, že v případě neschopnosti dlužníka dokáže půjčku splácet. Ručitel by neměl nikdy ignorovat výzvu věřitele, protože kdyby došlo k případné exekuci, hrozí mu například srážky ze mzdy nebo i prodej jeho movitého nebo nemovitého majetku. O způsobu exekuce rozhoduje exekutor.

   Máte otázky? Zavolejte nám na 226 254 844